Verkoopsvoorwaarden

Voor alle overeenkomsten en opdrachten gelden deze algemene verkoopsvoorwaarden, waardoor de algemene aankoop- en verkoopvoorwaarden van de koper / opdrachtgever worden uitgesloten. Door het geven van zijn opdracht wordt de opdrachtgever geacht ermee akkoord te gaan.

De leverings- en uitvoeringstermijnen van de werken kunnen niet worden gewaarborgd in geval van overmacht. Worden beschouwd als overmacht: brand, overstromingen, andere natuurrampen, opvorderingen, lock-outs of arbeidsstakingen zowel wat betreft ons personeel als dat van de verschillende industrieën die ons in grondstoffen bevoorraden en dat van onze onderaannemers, de vertragingen die het gevolg kunnen zijn van overbelasting bij de spoorwegen, van gebrek aan materiaal, enz...

De koopwaren reizen op risico van de koper en / of bestemmeling zelfs wanneer zij verkocht zijn met de clausule "franco geleverd".

Onverminderd ' s kopers risico met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Onze facturen zijn contact betaalbaar. Elk uitstel van betaling geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot een nalatigheidinterest van 8% per jaar. Bovendien zal elke achterstallige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding geven tot de toepassing van een forfaitaire schadevergoeding die gelijk is aan 10 % van het nog verschuldigd bedrag met een minimum van 12,50 € onvermiderd de nalatigheidsinteresten en eventuele gerechtskosten. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Gent of de rechtbanken van de woonplaats van de koper: naar onze keuze, alleen bevoegd. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege opeisbaar. Leveringen kunnen worden opgeschort tot wanneer de cliënt zijn eigen verplichtingen zal hebben uitgevoerd.

De koper heeft geen recht op garantie: Zolang hij niet voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen; indien hijzelf of derden aan de geleverde goederen of installatie werkzaamheden en / of reparaties hebben verricht tijdens de garantieperiode; indien de koper de goederen of installatie niet gebruikt met de nodige zorgvuldige of volgens de normaal geldende gebruiksvoorschriften.

Om ontvankelijk te zijn dienen eventuele klachten per aangetekende brief te gebeuren en op onze zaak (Steenweg Deinze 193, 9810 Nazareth) toe te komen ten laatste 7 werkdagen die volgen op datum van de leveringsnota.

Hoofdelijkheid: zo er meerdere kopers zijn, worden ze geacht hoofdelijk de verbintenissen ten aanzien van de verkoper, op zich te hebben genomen

Retourrecht

De consument heeft het recht aan Heyerick mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen: De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, dienen binnen de 14 dagen een ondubbelzinning verklaring tot herroeping moeten doen en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Heyerick NV, Steenweg Deinze 193, 9810 Nazareth.
U dient uw retours terug te zenden naar onderstaand adres, met een kopie van de factuur en een ingevuld retourformulier. Teruggestuurde artikelen die duidelijk al gebruikt zijn kunnen niet teruggenomen worden. Indien uw product aan de bovenstaande criteria voldoet, wordt het aankoopbedrag u binnen de 14 dagen terug betaald.